Logo De Kreek Premiumzorg

Kwaliteit

De Kreek Premiumzorg wil kwaliteitsvolle zorg bieden. Wij zetten hiervoor in op een goede samenwerking met andere zorgaanbieders, een prettige bejegening, behandeleffectmetingen en klantervarings-en tevredenheidsonderzoek. Tevens voldoen wij aan het Keurmerk Basis GGZ.

Behandeleffectmetingen

De Kreek Premiumzorg wil de effectiviteit van de behandelingen verbeteren door inzicht te krijgen in de aanwezige klachten bij aanvang van de behandeling en aan het einde van de behandeling. Dit doen wij door vragenlijsten af te nemen. Dit soort vragenlijsten worden ROM vragenlijsten genoemd (Routine Outcome Measurement). U krijgt hiervoor bij de uitnodiging voor uw eerste afspraak een vragenlijst toegestuurd. Dit is de OQ 45. Ook aan het eind van de behandeling vragen wij u de OQ 45 in te vullen.

Naast de kennis die wij met het afnemen van deze vragenlijsten krijgen over de effectiviteit van onze behandelingen, worden de uitkomsten met uw toestemming geanonimiseerd aangeleverd aan kwaliteitsinstituut AKWA GGZ (Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg). 

Akwa GGZ faciliteert met GGZ Dataportaal een veilige, digitale omgeving waar zorgaanbieders en -professionals geanonimiseerde uitkomsten van zorg met elkaar kunnen delen, om van te leren en samen de kwaliteit van behandeling nog beter te maken. 

Cliëntervarings- en tevredenheidsonderzoek (CQi)

De Kreek Premiumzorg vindt het belangrijk om de klantervaringen en klanttevredenheid te meten. Hiervoor gebruiken wij de CQi (Consumer Quality index). De CQi is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. 

Wij analyseren de uitkomsten van de CQi en maken op basis van deze analyse ieder jaar een plan om aan verbetering te blijven werken.

Op dit moment krijgen onze behandelingen een gemiddelde score van een 8.9 op een schaal van 0 (= heel erg slecht) tot 10 (= uitstekend).

Andere scores die uit de CQI naar voren komen op een schaal van 0 (= heel erg slecht) tot 5 (= uitstekend) zijn:

Samen beslissen: 4,7

Bejegening: 4,9

Uitvoering behandeling: 4,7

Informatie behandeling: 4,5

Deze scores zijn berekend over 72 klanttevredenheidsonderzoeken afgenomen tussen 01-07-2020 en 30-06-2021. Wij streven ernaar in de komende jaren om dit niveau minimaal te behouden en te verbeteren. In het bijzonder zullen wij dit jaar aandacht schenken aan het Samen beslissen

Zorgkaart Nederland

U kunt ons vinden op Zorgkaart Nederland onder De Kreek Premiumzorg GGZ. Wij nodigen u graag uit om ons een waardering te geven op www.zorgkaartnederland.nl.

Op Zorgkaart Nederland behalen wij een 9.5 (peildatum 1 juli 2021)

Samenwerking

Om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren vinden wij een goede samenwerking met ketenpartners belangrijk.

De Kreek Premiumzorg bestaat sinds 1999 en is goed ingebed in de regio. Wij hebben een goede samenwerking met huisartsen en POH- GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ), Basis GZZ instellingen, de Specialistische GGZ en andere maatschappelijke instellingen.

Aangezien wij ook in verschillende huisartsenpraktijken spreekuur houden zijn de lijnen kort. 

Per 1 mei 2020 vormen wij in de jeugdzorg een samenwerkingsverband met verschillende ketenpartners: Tij Zeeland. www.tij-zeeland.nl

Wij nemen deel aan projecten ter bevordering van een goede samenwerking in de keten en aan MDO’s (Multi Disciplinair Overleg) met verschillende partijen in de regio.

Een voorbeeld hiervan is het Suicidepreventieplan (download) waarin met vele partijen uit de regio Zeeland afspraken zijn gemaakt om een goede samenwerking onderling te bevorderen.

Zorgstandaarden

Wij passen de zorgstandaarden toe die u kunt vinden op www.ggzstandaarden.nl. De cliëntversies kunt u vinden op www.thuisarts.nl.

Keurmerk Basis GGZ

De Kreek Premiumzorg is drager van het Keurmerk Basis GGZ in 2021

ISO-certificering

Per 25-02-2021 is De Kreek Premiumzorg GGZ geaudit door TUV Nederland en ISO-gecertificeerd volgens NEN en ISO 9001:2015.

Koppelingen

Per 1 januari 2017 is iedere zorgaanbieder verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Tevens een professioneel statuut.

Hierin kunt u lezen hoe wij onze zorg organiseren.

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet op de privacy in werking. Deze wet vervangt de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Wanneer u bij ons in behandeling komt gaat u akkoord met ons privacyreglement.

Onderstaand de koppelingen naar het goedgekeurd kwaliteitsstatuut, onze leveringsvoorwaarden en het privacyreglement.

Tevens aanvraagformulier kopie van dossier en aanvraagformulier vernietiging van dossier.

 

De Kreek Premiumzorg is drager van het Keurmerk Basis GGZ

Bij onvrede of klachten over de behandeling

Waar gewerkt wordt, kunnen er fouten worden gemaakt.
Indien u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Deze zoekt dan met u naar een aanvaardbare oplossing.
Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, kunt u terecht bij de bestuurders, mevrouw M. Oosterhoff en/of de heer P. Vanhaeren.

Het volstaat om dit bij het secretariaat te melden. Indien gewenst kan de klacht ook schriftelijk worden gemeld. Er zal altijd getracht worden de klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.

 

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is behandeld, kunt u zich richten tot het Klachtenportaal Zorg. Hier kunt u gratis steun krijgen van een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie van het Klachtenportaal Zorg. www.klachtenportaalzorg.nl

Als u er met de behandelaar of de bestuurders niet uitkomt kunt u bij klachten over onze jeugdzorg ook terecht bij het Klachtenportaal Zorg. www.klachtenportaalzorg.nl. Of bij Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg via  www.akj.nl.