Logo De Kreek Premiumzorg Gouden randje - Meest gewaardeerd 2022-2023
 
Met welke problemen
Werkwijze
Behandelmogelijkheden
Behandelrelatie
Vergoeding

Behandelmogelijkheden

Wij werken kleinschalig met een hecht, gekwalificeerd, multidisciplinair team. Er wordt gestreefd naar een persoonlijke benadering en zoveel mogelijk contact met één vaste behandelaar. Na een intake/psychologisch onderzoek, wordt in samenspraak met u een behandelvorm gekozen. Wij hebben een breed behandelaanbod zodat een passend behandeltraject op maat kan worden geboden.

Uw directe omgeving (partner, gezinsleden) zal worden betrokken bij de behandeling als u en uw behandelaar dat wenselijk vinden.

De behandeling is kort als het kan en langdurig indien nodig. Vaak is bij complexe problemen een langere of intensievere therapie nodig voor een blijvend resultaat. Uw verwijzer zal met u bepalen of u naar ons wordt verwezen voor een kortdurende (Generalistische Basis GGZ) ofwel langer durende (Specialistische GGZ) behandeling. De dag en tijd van de afspraken worden in overleg bepaald. Bij sommige behandelaren kunt u in de avonduren terecht.

U krijgt een hoofdbehandelaar toegewezen. Deze kan, maar hoeft niet, zelf uw behandeling uit te voeren. Soms is een andere behandelaar bijvoorbeeld meer gespecialiseerd in een gewenste behandelvorm. Uw hoofdbehandelaar bewaakt en evalueert samen met u het behandelproces.

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie en behandeling. Een behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op de persoon achter de klacht en het verwerven van inzicht. Andere behandelingen richten zich juist op de klacht zelf of op het leren van vaardigheden. De invulling van de behandeling is onder meer afhankelijk van de aard van uw hulpvraag, klachten, persoonlijkheid en de werkwijze van de behandelaar. De behandeling kan individueel plaatsvinden of met partner en/of andere gezinsleden samen. Soms worden combinaties van therapieën of (ondersteunende) medicatie geadviseerd.

De meest voorkomende behandelmogelijkheden zijn

Cognitieve gedragstherapie

Inzichtgevende psychotherapie

EMDR

Steunend-structurerende psychotherapie

E-Health

Lotgenotencontact Mentaal Vitaal

 


Cognitieve gedragstherapie

Algemeen
Bij cognitieve gedragstherapie wordt ervan uitgegaan dat gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedragingen met elkaar verbonden zijn. Door (negatieve) ervaringen kan iemand gedachten over zichzelf, anderen en de wereld ontwikkelen die een hindering kunnen gaan vormen en kunnen leiden tot psychische klachten.

Wat u kunt verwachten
In deze vorm van therapie gaat de therapeut met u in gesprek om de belemmerende gedachten op te sporen en te onderzoeken. Bijvoorbeeld over de mate waarin deze gedachten helpend en/of realistisch zijn. Het accent ligt op het aanleren van alternatieve, meer realistische gedachten en functioneler gedrag. Door het veranderen van de denkbeelden en uw gedragingen kunt u zich positiever gaan voelen of meer vertrouwen krijgen en kunnen uw klachten afnemen. Door middel van huiswerk wordt u in cognitieve gedragstherapie gestimuleerd om ook buiten de therapiezittingen actief aan uw klachten te werken. Daardoor kunt u zelf een grote bijdrage leveren aan de therapie. De therapie is gericht op concrete oplossingen en heeft doorgaans een relatief beperkte duur.

 


Inzichtgevende psychotherapie

Algemeen
Psychotherapie is een gespreksbehandeling voor mensen die last hebben van psychische klachten en op een of meerdere vlakken in hun leven vastlopen of niet meer (goed) kunnen functioneren. Deze psychische klachten kunnen zich op diverse manieren uiten in depressie, angst, relationele problemen, problemen in de werksituatie. Ook kan zich dit uiten in somatische klachten en slaapproblemen. Er wordt geluisterd naar het persoonlijke verhaal met als doel de psychische klachten proberen te begrijpen tegen de achtergrond van iemands jeugd, persoonlijkheidsstijl en leefomgeving.

Het doel van psychotherapie is het verminderen en/of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. Het gaat om het verhelderen van de achtergrond en betekenis van psychische problemen die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in hun relaties. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden.

Wat u kunt verwachten
Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode waarbij de gesprekken tussen de cliënt en de psychotherapeut centraal staan. Naast bepaalde technische aspecten, is de relatie tussen cliënt en behandelaar een belangrijke pijler van een behandeling. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat soms gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt problemen beter leert hanteren.


EMDR

Algemeen
EMDR is een behandelmethode die toegepast kan worden als klachten in het heden voortkomen uit nare (traumatische) gebeurtenissen in het verleden. Het kan daarbij gaan om een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, zoals slachtoffer zijn van een aanranding of geweld.
Het kan ook gaan om meerdere nare ervaringen, zoals langdurige pestervaringen op school. Bij meervoudige of langer durende traumatische ervaringen, bijvoorbeeld in de vroege jeugd, wordt de EMDR-behandeling complexer en soms ook langer durend.

EMDR heeft als belangrijkste doel het verminderen van klachten zoals spanning, somberheid, nachtmerries en herbelevingen die in verband worden gebracht met een trauma.

Wat u kunt verwachten
Exposure (blootstelling) gaat ervan uit dat een (nare) emotie uitdooft als u er zich maar lang genoeg aan blootstelt. Bij EMDR gaat u dan ook uw aandacht richten op het naarste moment uit de ingrijpende gebeurtenis. U doet dat door vanuit het hier en nu terug te kijken naar uzelf in dat nare moment, zodat u zich goed het verschil tussen toen en nu realiseert. Terwijl u dat doet, wordt u bij EMDR afgeleid door klikjes, oogbewegingen of taps. Deze beide toevoegingen, te weten niet terug in het verleden duiken en afgeleid worden, zorgen ervoor dat de verwerking sneller verloopt. Vandaar ook de term EMDR: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, wat betekent: via oogbewegingen uitdoven en verwerken.


Steunend-structurerende psychotherapie

Algemeen
Een steunend-structurerende therapie is een gesprekstherapie gericht op het verminderen en/of beter hanteerbaar maken van psychische klachten zoals angst- en stemmingsklachten. In de gesprekken wordt gebruik gemaakt van technieken uit verschillende therapiestromingen, zoals de cognitieve (gedrags-)therapie, de interpersoonlijke therapie en de directieve therapie.

Het doel van de steunend-structurerende therapie is angst- en stemmingsklachten verminderen en om uw mogelijkheden om met deze klachten om te gaan te vergroten. Eventueel kunnen de gesprekken ook worden ingezet om gemotiveerd te raken tot een andere vorm van (psycho)therapie. Deze vorm van therapie kan ook tot doel hebben het evenwicht en de stabiliteit in uw dagelijks leven te helpen herstellen.

Wat u kunt verwachten
In de gesprekken gaat u samen met de therapeut de huidige klachten en symptomen exploreren, waarbij u gaat verkennen of er een verband is met uw levensomstandigheden of uw relaties. Samen wordt gezocht naar mogelijke veranderingen in uw gevoelens, gedachten en gedrag ten opzichte van anderen en ten opzichte van uzelf. Er wordt gewerkt aan het vergroten van uw draagkracht en daarbij kunnen vaardigheden zoals assertiviteit, aandacht en omgaan met emoties aan bod komen. Ook kunnen leefstijladviezen over het belang van bijvoorbeeld een goede dag-structuur, vermijden van overmatig middelengebruik, het onderhouden of uitbreiden van een sociaal netwerk en het opstellen van een signaleringplan aan de orde komen. In de laatste fase wordt aandacht besteed aan het op tijd herkennen van een terugval en tijdig leren ingrijpen.


E-health

Algemeen
E-Health staat voor elektronische gezondheid, oftewel zorg via internet. Het is een moderne manier van behandelen. Uit onderzoeken blijkt dat E-health goed werkt en voor een groot deel van de mensen veel te bieden heeft. Mensen geven aan tevreden te zijn over de mogelijkheden van online behandeling. De Kreek - Premiumzorg GGZ biedt een ruim aanbod aan online behandelprogramma’s via internetplatform minddistrict.

Het doel van E-health is het bieden van online therapie, die u thuis aan de computer kunt volgen. Dit kan onderdeel zijn van of ondersteuning bij de therapie zijn. Net als bij reguliere therapieën, staat het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten voorop. Een e-health behandeling wordt altijd ingezet naast een persoonlijke therapie (gemengde of ‘blended’ behandeling).

Wat u kunt verwachten
Er is een ruim aanbod van E-health behandelprogramma’s waar u thuis mee aan de slag kunt. Wij spreken van tevoren in overleg met u af welke (deel)module voor u geschikt is, passend bij uw klachten. Vervolgens gaat u daar thuis (via internet) mee aan de slag. Er zijn momenten waarop u via internet contact heeft met uw behandelaar en dit wordt doorgaans afgewisseld met face-to-face gesprekken.


Lotgenotencontact Mentaal Vitaal

Wanneer jijzelf, of iemand uit je omgeving psychische klachten heeft kan dat heel verwarrend zijn. Je kunt misschien het idee hebben dat je er met niemand over kan praten of je schaamt je. Door het zoeken van lotgenoten kun je uit dit isolement komen. Lotgenotencontact is dus niet alleen voor mensen met klachten maar ook voor hun partners, kinderen of anderen betrokkenen.

Lotgenotencontact kan een goede eerste stap zijn in het erkennen van je situatie en het zoeken van hulp, maar kan ook heel goed plaatsvinden naast andere hulp van bijvoorbeeld een psycholoog of een maatschappelijk werker.

Kijk voor meer informatie op www.mentaalvitaal.nl/hulp/lotgenotencontact